Newyddion

 

Helpwch ni i lansio'r Prosiect Bancio Amser yn y Ganolfan

Mae staff Canolfan y Mynydd Du yn gobeithio derbyn arian i ddatblygu a lansio Prosiect Bancio Amser yn ystod 2012.

 

Beth yw Bancio Amser?

 

Cynllun gwirfoddoli gyda gwahaniaeth yw Bancio Amser.  Mae llawer o fudiadau, grwpiau ac unigolion yn Nyffryn Aman yn dibynnu’n drwm ar wirfoddolwyr, ac mae llawer o waith yn cael ei wneud gan wirfoddolwyr. Mae Bancio Amser yn annog pobl i roi o’u sgiliau a’u hamser, a’u cyfnewid am gredydau amser.  Mae awr o rannu sgil yn gyfaratal ag un credyd amser.  Bydd un credyd amser yn rhoi’r hawl i aelod o’r Banc Amser gael mynediad at lu o weithgareddau sy’n rhan o’r Rhwydwaith Bancio Amser. Gallai hyn olygu cael mynediad at gwrs hyfforddi, cwpaned o de am ddim yn y caffi cymunedol neu gefnogaeth oddiwrth aelodau eraill y Banc Amser ym maes garddio, gwnïo, ysgrifennu llythyrau, DIY a llawer rhagor.

Mae Bancio Amser yn gynllun cyffrous iawn sydd â’r potensial i fod o fudd i unigolion o bob oedran ac i uno cymunedau.

Mae’r cynllun llwyddiannus iawn ym Mlaengarw yn dangos sut y gall cynllun o’r fath adfywio cymunedau mewn ardaloedd sy’n profi diweithdra mawr ac amddifadedd cymdeithasol.

 

Sut mae Bancio Amser yn gweithio?

 

1. Trwy lenwi holiadur bydd aelodau yn rhestru eu sgiliau a’i anghenion.

2. Bydd y wybodaeth yma’n cael ei bwydo i gronfa ddata a fydd yn dangos ymhle mae’r angen mwyaf a’r sgiliau mwyaf mewn unrhyw gymuned.

3. Bydd ‘Brocer Amser’ yn defnyddio’r wybodaeth i gyd-gysylltu prosiectau a fydd yn caniatáu i aelodau rhannu eu sgiliau, yn ogystal â chwrdd ag anghenion pobl eraill.

4. Bydd aelodau’n cytuno i roi a derbyn cymorth.

5. Bydd pob aelod o’r Banc Amser yn cadw cofnod o’r amser y maent yn ei  rhannu neu’n derbyn.

6. Bydd y Brocer Amser yn dosbarthu credydau amser a datganiadau misol.

 

Pa fuddion fydd yn dod o’r Banc Amser?

 

1. Bydd aelodau’r Banc Amser yn rhannu eu sgiliau, a’u cyfnewid am Gredydau Amser.

2. Bydd aelodau’r Banc Amser yn gwario eu credydau ar ddysgu sgiliau newydd.

3. Gall aelodau’r Banc Amser gyfnewid eu credydau am fynediad at hyfforddiant, digwyddiadau, i gael disgownt mewn digwyddiadau cymunedol lleol ayyb.

4. Bydd grwpiau cymunedol a busnesau’n cydweithio’n agos, a thuag at amcanion tebyg.

5. Bydd sail sgiliau y gymuned yn tyfu.

6. Rhagor o gyflogadwyedd.

7. Mwy o ddefnydd o leoliadau cymunedol.

Mae’r rhestr yn un hir…..

 

Sut y gallwch chi helpu?

 

Ymaelodwch yn y Banc Amser. Llenwch holiadur yng Nghanolfan y Mynydd Du.

Os licech chi wybod rhagor am y cynllun, cysylltwch â Sian Tucker yng Nghanolfan y Mynydd Du, ffôn 01269 823400, os gwelwch yn dda

 

Blwyddyn Newydd, Gwedd Newydd i'r Ganolfan

Mae Canolfan y Mynydd Du yn siop-un-stop i drigolion Brynaman a Dyffryn Aman.  Mae’r Staff a’r Ymddiriedolwyr yn anelu at ddarparu ystod o wasanaethau a fydd wir yn adlewyrchu anghenion y gymuned.

Gwnaethpwyd rhai newidiadau cyffrous ym mis Ionawr, gan ddarparu swyddfa allgymorth newydd, ystafell ddosbarth, ystafell aml-bwrpas ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau iechyd a lles ac adleoli’r Caffi cymunedol.

Mae’r caffi wedi’i adleoli i galon y Ganolfan, a gyda chefnogaeth ysgubol y gymuned, mae hyn wedi profi’n llwyddiant. Dewch i’n gweld heddiw i fwynhau pryd o fwyd blasus, neu de prynhawn mewn awyrgylch gyfeillgar, groesawgar.

  

Mae Canolfan y Myndd Du yn cynnal nifer o weithgareddau iechyd a lles gan gynnwys Ioga, Swmba, Dawnsio Llinell a Cadw’n Heini.

Am fanylion llawn, darllenwch y canllaw Beth sydd ymlaen yn y Stiwdio neu ffoniwch aelod o staff ar 01269 823400.

Ariannwyd yr ad-drefnu gan y Gronfa Datblygu Canolfannau Cynaliadwy, Cronfa Grantiau Bach Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Cymuned y Cwarter Bach a Chynllun Pontio yr Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo. 

 

 

 

CALCH: Dathlu Treftadaeth Diwydiannol y Mynydd Du

Mae CALCH yn fenter ar y cyd gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed, Amgueddfa Genedlaethol Cymru a Chanolfan y Mynydd Du. Gyda chyfranogiad cymunedau lleol, bydd CALCH yn ail-ddarganfod, yn diogelu ac yn dathlu rôl y diwydiant calch yn natblygiad Cymru fel gwlad ddiwydiannol.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Menna Bell yn Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed yn

 m.bell@dyfedarchaeology.org.uk neu 01558 825997, os gwelwch yn dda.

 

 

Y Ganolfan yn ennill Gwobr Gwella Sgiliau Arwain a Rheoli

Mae tîm Canolfan y Mynydd Du yn enillwyr balch gwobr ragoriaeth mewn datblygu sgiliau rheoli, gwobr a gydnabyddir yn genedlaethol. Dyfarnwyd y Wobr Gwella Sgiliau Arwain a Rheoli i Siân Tucker, Swyddog Datblygu Strategol, mewn seremoni a gynhaliwyd yn Stadiwm y Liberty yn Abertawe ar ddydd Iau, Medi 29ain.


Dywedodd Cadeirydd y Ganolfan, y Cynghorydd Ian Moses,ei fod wrth ei fodd gyda’r wobr.
“Mae’r wobr hon yn cydnabod y gwaith caled yr ydym wedi buddsoddi yma mewn datblygu sgiliau arwain a rheoli. Mae datblygu’r sgiliau pwysig hyn wedi’n helpu i roi ar waith ailstrwythuriad rheoli a datblygu staff y Ganolfan, ar lefel broffesiynol ac ar lefel bersonol.”


Mae Siân a’r tîm yn y Ganolfan wrth eu boddau gyda’r llwyddiant.


Dywedodd Jeff Cuthbert, y Dirprwy Weinidog Sgiliau: “Mae enillwyr y gwobrau hyn yn cynnig model rôl i eraill sy’n ceisio gwella eu sgiliau rheoli, ac hefyd yn dangos sut y gall y sgiliau yma helpu’r busnes i dyfu.”

 

Gweithdy Cerfio Pwmpen Canolfan y Mynydd Du

Ar ddydd Gwener Hydref 28, i baratoi ar gyfer Nos Calan Gaeaf, cynhaliodd y tîm Datblygu weithdy cerfio pwmpen yn y Ganolfan. Daeth nifer o deuluoedd draw i gymryd rhan, a chrewyd ambell i bwmpen digon erchyll yr olwg.
Roedd y staff wrth eu boddhau gyda’r pwmpenni ac wedi eu syfrdanu o weld y creadigrwydd a’r talent a ddaeth i’r amlwg ar y diwrnod. Buodd y plant wrthi’n cerfio, gyda gofal mawr.
Hoffen ni ddiolch Sophie Pekoulis am addurno’r ystafell gynadledda gyda chymaint o frwdfrydedd ac mewn ffordd mor addas.

 

 

Newyddion Ymddiriedolwyr

Yn ddiweddar rhoddodd Mrs Wyn Churchill y gorau i’w swydd fel Cadeirydd Canolfan y Mynydd Du. Estynnwn ein diolch diffuant i Wyn am ei gwaith caled dros y tair blynedd ddiwethaf a dymunwn yn dda iddi hi at y dyfodol.

Mae’r Cynghorydd Ian Moses wedi cymryd yr awennau fel Cadeirydd tan y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol nesaf ym mis Medi. Edrychwn ymlaen at ddyfodol cyffrous o dan ei Gadeiryddiaeth ef.

Hefyd mae Mr Alun Howells wedi ymddeol, ar ôl deg mlynedd o wasaneth, o’i swydd fel ymddiriedolwr. Mae Alun yn un o sylfaenwyr y Ganolfan, a diolchwn iddo am ei wasanaeth a dymunwn iddo ymddeoliad hapus ac iachus.

 

Llwyddiant Brenhinol

Bu Canolfan y Mynydd Du a’i mudiadau partner, sef Cwmni Theatr Galaxy, Ysgol Ddawns Dyffryn Aman, Valley Teens, Yr Aelwyd a Chymdeithas Pwll Nofio Brynaman wrthi’n cynnal Parti Stryd y Briodas Frenhinol ar ddydd Gwener, Ebrill 29ain. Denodd y digwyddiad dros 160 o bobl, ac roedd staff y Ganolfan wrth eu boddau yn dod i nabod teuluoedd o Frynaman a Dyffryn Aman Uchaf. Cafwyd ymdeimlad gwych o ysbryd cymunedol a chydweithrediad.

Hoffai’r tîm ddiolch i’r gymuned, yr holl ymddiriedolwyr, aelodau’r pwyllgor cynllunio a mudiadau cymunedol. Heb waith caled a chefnogaeth yr unigolion hyn, ni fyddai’r digwyddiad wedi bod yn bosibl.

Enillydd cystadleuaeth Mwg y Briodas Frenhinol yw Ayesha Fairclough, 12 oed.

 

Lluniau i ddilyn.........

 

Cadwch ati i rhedeg!

Os weloch chi pedwar rhedwr yn ymlwybro ar eu ffordd o Frynaman i Rhydaman ar ddydd Gwener, Mawrth 18ed, mae’n bosibl eich bod yn credu bod y gemau Olympaidd eisoes wedi dechrau. Wedi iddynt fod yn anlwcus i beidio cael eu dewis i’r tîm cenedlaethol,  aeth Scott Davies, Eleri Ware, Sian Tucker a Ffion Davies ar ras noddedig6 milltir.

 

Cododd y pedwar ohonynt £500.00 i Comic Relief; diolch i bawb am eu cyfraniadau caredig.

 

 

 

Byddwch yn ffrind i Ganolfan y Mynydd Du

Yn ddiweddar, dathlodd Canolfan y Mynydd Du deg mlynedd o fod wrth galon adfywio cymunedol ym Mrynaman a’r cyffiniau yn Nyffryn Aman, yn helpu darparu gwasanaethau hanfodol i breswylwyr o bob oedran. Mae’r Ganolfan yn cael ei hystyried yn siop un-stop, sy’n gartref i nifer o wasanaethau megis, er enghraifft, y llyfrgell, y feddygfa, yr heddlu a Bwyty y Mynydd Du. ‘Rydym yn darparu cyfleoedd gwirfoddoli, hyfforddi ac addysgu yn ogystal â bod yn gartref i grwpiau gwirfoddol. Mae tîm y Ganolfan yn gweithio i ddatblygu’r Ganolfan ymhellach, ac ein nod yw sicrhau bod y lle yn hunan-gynhaliol erbyn 2012. ‘Rydym yn ddiolchgar iawn i’r gymuned ac i’r uniogolion hynny sydd wedi dangos diddordeb, ac wedi ein cefnogi yn y gorffennol. Hoffen ni wahodd ein darllenwyr i gyfrannu at waith y Ganolfan at y dyfodol yn un o’r ffyrdd canlynol:

Trwy wirfoddoli, codi aelodaeth flynyddol neu drwy gofrestru’n ffrind i Ganolfan y Mynydd Du.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Susan Preston yn y Ganolfan, ffôn 01269 823400.

 

Noson o Hud a Lledrith

Roedd Canolfan y Mynydd Du o dan ei sang ar ddydd Gwener, Ebrill 8fed, pan ymgasglodd y gymuned i gefnogi’r Ocsiwn Hud a Lledrith.Yn garedig iawn, roedd Roy Noble wedi cytuno  i ymgymryd â rôl yr ocsiwniwr, a rhaid dweud ei fod wedi gweithio’i forthwyl i’r eithaf!

Roedd aelodau Clwb Celf y Mynydd Du wedi gweithio’n galed iawn i greu 19 llun syfrdanol, a fydd nawr yn cael lle anrhydeddus yng nghartrefi llawer o bentrefwyr lleol. Codwyd cyfanswm o £2,000, a roddwyd yr arian i Ganolfan y Mynydd Du, YmchwilCanser, yr Ambiwlans Awyr a Thy Olwen.

Bydd y grwp yn dechrau prosiect newydd yn ystod yr haf.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Ffion Davies ar 01269 823400, os gwelwch yn dda.

 

 

 

 

 

 

Cylchlythr y Mynydd Du

Mae Cylchlythr y Mynydd Du ar gael i’w gasglu NAWR.

 

Newyddion Bancio Amser

Mae aelodau wrthi’r creu partneriaethau gydag Ardal Adnewyddu Tai Castell-nedd Port Talbot a grwpiau gwirfoddol ar draws Dyffryn Aman Uchaf i sefydlu cynllun Bancio Amser. Ar ddydd Mawrth, Medi 19eg, gwahoddwyd preswylwyr lleol i fynychu ‘Rhagarweiniad i Fancio Amser’, pan glywodd bawb y siaradwr gwadd, David Pugh o Ganolfan Amser Garw, yn disgrifio’r budd o sefydlu cynllun Bancio Amser. Soniodd am sawl prosiect Bancio Amser sy’n cael eu cynnal ym Mlaengarw, a phrofodd un ohonynt yn arbennig o ysbrydoledig.

Mae LIFE / Learning is for Everyone yn un o’r prosiectau a ddatblygwyd gan Ganolfan Amser Garw. Mae’r prosiect yn cynnig cyfleoedd i bobl lleol fynd i’r afael â dysgu yr hyn sy’n berthnasol i’w bywydau, sy’n cynnal eu huchelgeisiau a sy’n adnabod eu talentau eu hunain.  Roedd y tîm yn Garw wedi sylweddoli, fel y gwnaethon ni, bod eu cymuned yn llawn dop o dalent, sgiliau, gwybodaeth a phrofiad nad oedd yn cael ei ddefnyddio, a bod cyfnewidfeydd dysgu gweithredol anffurfiol yn cynnig un ffordd o ryddhau a defnyddio’r potensial dysgu hwn.   Dros gyfnod o flwyddyn, cynhaliodd Canolfan Amser Garw 30 cwrs newydd, gyda 500 person yn mynychu, gydag 20% o’r rheiny’n bobl anabl. Enillodd nifer anhygoel - 102 ohonynt gymwysterau.

Os licech chi fod yn aelod a’n helpu ni i ddatblygu ein cynllun Bancio Amser, llenwch holiadur sgiliau yn y Ganolfan, os gwelwch yn dda.

Mae hwn yn brosiect cyffrous gyda’r potensial i newid bywydau.

Cysylltwch ag aelod o’r tîm datblygu ar 01269 825987 am ragor o wybodaeth.

 

Ymunwch a ni am frecwast bob bore Sadwrn

Mae Bwyty y Mynydd Du ar agor am frecwast bob dydd Sadwrn o 9:00yb - 11:30yb.

Ymunwch â ni, a dechreuwch eich penwythnos gyda’r brecwast gorau yn Nyffryn Aman!

Gallwch ddechrau gyda’n brecwast bach am £3.45 neu frecwast mawr am £4.95. Trïwch ein Brecwast Adeiladwr 15 EITEM am ddim ond £5.95. Bargen!

 

Staff y Ganolfan yn codi £1,000 i Blant Mewn Angen

Buodd Richard Edwards, Scott Davies, Craig Jones a Pauline Thomas yn cymryd rhan mewn gweithgareddau i godi arian i Blant mewn Angen ar ddydd Gwener, Tachwedd 19eg.  Diddanodd Richard, Scott a Craig ystafell lawn gyda’u sgrechfeydd a’u tynnu wynebau wrth iddynt ganiatau i’r harddwraig, Julia Lane, i gwyro eu coesau.

 

Cyfnewidiodd Pauline ei gwallt hir brown am grop byr iawn! Roedd pawb yn edmygu dewrder a brwdfrydedd Pauline wrth iddi ffarwelio â’i gwallt pert. Ni ddangosodd y drinwraig gwallt lleol, Amy Rees, unrhyw drugaredd wrth iddi dorri cynffon merlen Pauline i ffwrdd! Mae pob un ohonon ni yn falch iawn o Pauline, Richard, Craig a Scott am godi £1,000 i Blant mewn Angen.

Hoffen ni ddiolch i bawb a noddodd y tîm. Diolch yn fawr.

 

   

   

 

Gweithdy Gwneud Pwmpen

Cynhaliodd y tîm datblygu weithdy cerfio pwmpen yn y Ganolfan ar ddydd Sadwrn, Hydref 30ain, i baratoi ar gyfer noson Calan Gaeaf. Buodd nifer o deuluoedd wrthi’n creu ambell bwmpen a oedd yn wirioneddol arswydus. Roedd y staff wrth eu boddau gyda’r pwmpenni, ac wedi’u syfrdanu o weld y creadigrwydd a’r talent a ddaeth i’r amlwg ar y diwrnod.

Dyma luniau (isod) o’r diwrnod.

 

DIOLCH YN FAWR IAWN i bawb a fu'n rhan o fore coffi MWYAF y Byd!

Buodd preswylwyr Dyffryn Aman Uchaf yn hael iawn eu hymateb ar ddydd Gwener, Medi 24ain, i godi arian at Gymorth Canser Macmillan. Codwyd cyfanswm o £436.60 drwy werthu tocynnau  raffl, te, coffi a theisennau!

Hoffen ni ddiolch i bawb a ddaeth i’r bore coffi a / neu oedd wedi cyfrannu at y raffl a gynhaliwyd yn y Ganolfan.

Hoffai’r tîm datblygu ddiolch yn arbennig i’r rhai ohonoch chi a wnaeth (ac a a roddodd) deisennau ar gyfer y digwyddiad, ac i Sarah Hopkin a Sue Crossman-Jones am eu cyfraniadau nhw tuag at y raffl.

 

   

 

Gadwech i Paul Robeson Ganu!

Diwrnod ym mywyd.....

Nid yw’n fawr, nid yw’n enwog ac mae ond yn ddeg mlwydd oed, ond cafodd Canolfan y Mynydd Du ym Mrynaman y fraint fawr o drefnu a chyflwyno teyrnged wych gan Susan Robeson i’w thadcu, Paul Robeson.

Roedd hwn yn ddiwrnod i’w wir drysori, gyda cherddoriaeth, dawns a drama yn creu arddangosfa o brofiadau Cymraeg a fyddai mudiadau llawer yn fwy wedi bod yn falch i’w gyflwyno.

   

Uchafbwynt y diwrnod oedd yr hir-ddisgwyledig ‘Audience with Susan Robeson’ yn dwyn y teitl ‘Teyrnged i Artist ’. Hudwyd y gynulleidfa fawr, ac roedd llawer yn eu dagrau, wrth iddynt wrando ar gyfoeth o storïau, anecdotau ac atgofion o’i bywyd gyda’i thadcu, hanesion a fydd yn aros yn hir yng nghof pob un o’r gwrandawyr. Mae’n siwr taw hwn oedd y digwyddiad mwyaf a mwyaf disglair eto ym mywyd byr Canolfan y Mynydd Du. Diwrnod pwysig iawn ym mywyd y Ganolfan, Brynaman ac wrth gwrs ym mywyd Susan Robeson.

 

 

 

Y Gymuned yn Dathlu 10fed Penblwydd Canolfan y Mynydd Du!

Ymunodd staff a gwirfoddolwyr gyda’r gymuned leol i ddathlu penblwydd Canolfan y Mynydd Du yn ddeg oed ym mis Mehefin. Aeth y tîm ati i gyd-gysylltu nifer o ddigwyddiadau a oedd yn caniatáu i’r gymuned i edrych yn ôl ar ddeg mlynedd llwyddiannus yn y Ganolfan, ac i ddathlu’r garreg filltir bwysig yma. Daeth y digwyddiadau i ben gyda Diwrnod o Hwyl Cymunedol a Dadorchuddio Celf, a ddenodd nifer o breswylwyr i’r Ganolfan.  

‘Ro’n ni wedi derbyn arian oddiwrth Her Iechyd Cymru i’n galluogi ni i gynnal Diwrnod Hwyl i’r Teulu ar ddydd Gwener Mehefin 4ydd. Daeth cyfanswm o 26 plentyn i gymryd rhan mewn gweithdai dawns, celf a chrefft a gynhaliwyd yn ystod y dydd, a chafodd y plant gyfle i ymuno mewn sesiynau gwneud mygydau a phypedau. ‘Ro’n ni wrth ein boddau gydag ymateb y teuluoedd lleol.

Ni fyddai wedi bod yn bosibl trefnu’r diwrnod heb gymorth ein mudiadau partner,Ysgol Ddawns Dyffryn Aman a Thrysordy.

Hoffen ni ddiolch i bawb, gan gynnwys gwirfoddolwyr y Ganolfan, a gefnogodd ni wrth i ni gynllunio a chyflwyno pob digwyddiad.

Dyma gipolwg ar rai o’r gweithgareddau a gynhaliwyd yn ystod ein Diwrnod Hwyl Cymunedol a’n diwrnod Hwyl i’r Teulu ym mis Mehefin.

 

 

             

 

Clwb Celf y Mynydd Du yn syfrdanu'r gwylwyr yn lansiad yr arddangosfa, 'Hud a Lledrith'!

Ar ddydd Gwener, Mehefin 18fed, ymunodd ffrindiau, teuluoedd a phreswylwyr lleol gyda Chlwb Celf y Mynydd Du i ddadorchuddio eu prosiect celf diweddaraf. Arddangoswyd cyfanswm o 19 llun yng Ngaleri y Mynydd Du, sydd newydd gael ei ehangu. Roedd aelodau’r clwb celf yn falch iawn i arddangos eu gwaith mewn lansiad prysur iawn. Ar gyfer y lansiad, ymunodd ein Haelod Seneddol, Jonathan Edwards, â’r grwp.

Roedd y tiwtor, Sue Crossman-Jones, wedi cefnogi’r grwp yn eu hymdrechion i ddarlunio delweddau o’r Mynydd Du cyfagos.  Heriwyd nifer o aelodau’r grwp i weithio mewn cyfrwng newydd, ac ar raddfa fwy nag arfer. Roedd y cyfan yn ymdrech gydweithredol, gyda phob un o’r 19 aelod yn cynhyrchu gwaith syfrdanol.

Mae cardiau cyfarch ar werth yn y Ganolfan, pris £2.00. Mae pob paentiad wedi’i ddal ar garden, fel bod pawb yn gallu mwynhau gwaith Grwp Celf Canolfan y Mynydd Du!

 

 

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch y tîm ar 01269 823400.