Croeso i Ganolfan y Mynydd Du....

              

Wedi’i lleoli ym Mrynaman, pentref bychan wrth droed y Mynydd Du yn Sir Gaerfyrddin, mae Canolfan y Mynydd Du yn lle delfrydol i ymweld â.

Mae Canolfan y Mynydd Du – gynt Canolfan Gymunedol Brynaman - wedi’i lleoli yn yr hen ysgol fabanod yng nghanol Brynaman, porth gorllewinol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Yn dilyn gwaith adfer dwys, ail-lansiwyd y Ganolfan yn llwyddiannus ym Mehefin 2009, o dan yr enw Canolfan y Mynydd Du.

Mwy na chanolfan gymunedol...

Yn ogystal â chwarae rôl ganolog ym mywyd cymdeithasol Brynaman, mae Canolfan y Mynydd Du yn cynnig cyfoeth o gyfleusterau i ymwelwyr a chwsmeriaid busnes drwy gydol y flwyddyn. O Ganolfan Groeso i fwyd cartref blasus iawn, mynediad am ddim at y Rhyngrwyd, arddangosfeydd Treftadaeth diddorol, Galeri ac Ystafelloedd Cynadledda; mae gan Ganolfan y Mynydd Du bopeth i gynnig i chi, yma wrth galon Sir Gâr. Y gobaith yw y bydd yr holl weithgareddau codi arian yma’n helpu’r Ganolfan i fod yn gynaliadwy; bydd unrhyw elw yn cael ei ail-fuddsoddi yng ngweithgareddau’r gymuned.

Canolfan Gymunedol                                        Caffi'r Mynydd Du

Oriau Agor                                                                         Oriau Agor

Dydd Llun – dydd Gwener 9yb-4.30yh                              Dydd Llun – dydd Gwener 9yb-2.30yp

                                                                                            Dydd Sadwrn - 9yb - 1yp

                                                                                           

 

Cyfleusterau Busnes – Mae drysau Canolfan y Mynydd Du wedi bod ar agor am 10 blynedd, ac mae’r Ganolfan yn darparu ystod o ystafelloedd cyfarfod proffesiynol sy’n cynnwys yr offer priodol, yn ddibynnol ar eich gofynion, gyda mynediad a chyfleusterau llawn ar gyfer pobl anabl. Mae’r rhan fwyaf o’r ystafelloedd yn cynnwys taflunydd ar gyfer cyflwyniad powerpoint, ac mae’n bosibl eu defnyddio ar gyfer cyflwyniadau fideo a DVD. Mae 10 cyfrifiadur yn ein hystafell gyfrifiaduron. Mae 5 ystafell ar gael, mewn gwahanol steiliau, ar gyfer rhwng 2 a 50 cynrychiolydd ac, ar gais, mae gwasanaeth arlwyo ar gael o’n bwyty ni. Mae maes parcio i’r anabl ar y safle, ac mae maes parcio mawr sy’n cynnig digonedd o le wedi’i leoli gyferbyn â’r Ganolfan.

 

 

‘Rydym yn dal wrthi’n adeiladu ambell ddarn o’n gwefan! Gobeithiwn y byddwch yn aros yn amyneddgar nes ein bod ni’n gorffen y gwaith.